Strategi for det forebyggende arbejde samt lovgivning om SSP-samarbejdet

 

Alle landets kommuner er forpligtet til at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik (jf. servicelovens § 19 stk. 3). Denne plan er ved at blive udarbejdet i regi af Ung Egedal - i skrivende stund med titlen "Strategi for det kriminaltetsforebyggende ungdomsarbejde". 
Strategien forventes godkendt i løbet af efteråret 2017 og vil efterfølgende (bl.a.) kunne læses på siden her.

Sideløbende er Egedal Kommune er ved at formulere en ny børne- og ungepolitik i samarbejde og med inspiration fra børnene og de unge selv samt de folkevalgte politikere. Politiken forventes klar til beslutning primo 2018.

Lovgivning om SSP-samarbejdet

Samarbejdsparter i SSP-samarbejdet er underlagt forvaltningslovens §27 omkring tavshedspligt. Lovgrundlaget for at instanserne kan samarbejde og diskutere de tendenser, der måtte vise sig på generelt plan, samt forebyggelse på det individuelle plan med afsæt i private forhold, findes i retsplejelovens §115.

RETSPLEJELOVEN § 115:

Stk. 1
Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde eller af hensyn til politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen overfor socialt udsatte personer.

Stk. 2
I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3
Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4
De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

Supplerende: Uddrag fra Servicelovens vejledning nr. 3, nr. 689, VEJ nr 9007 af 07/01/2014.

Ung Egedal, juli 2017.